Prodata - branžová řešení, software na zakázku, databázové systémy

ASP

ASP je automatizovaný systém předplatného pro noviny, časopisy a jiná média. Program kompletně pokrývá oblast předplatitelského servisu - evidence abonentů (plátců i příjemců), vedení libovolného počtu titulů s různými typy předplatného, sledování obchodních případů (objednávek a přiobjednávek), okamžité i plánované storno, dobropisy, reklamace, vystavování zálohových faktur, složenek, upomínek a daňových dokladů, platby včetně SIPO, distribuce včetně doposílek s tiskem adres, průvodek a dalších formulářů, export adres distribučním firmám, statistiky a výstupy pro účtárnu včetně výnosů příštích období.

přednosti | moduly | technické informace

Přednosti

Naše know-how

Naše firma se věnuje mediální sféře již od roku 1993. První verze byla uvedena na trh v roce 1995 a od té doby je program soustavně upravován a vylepšován na základě požadavků našich zákazníků.

Efektivnost

Celá řada činností probíhá hromadně v tzv. dávkách, např. dávky distribuce, pohledávek, upomínek, daňových dokladů a navazujících obchodních případů. Výpočet ceny předplatného probíhá podle sazebníku a délky trvání, distribuce je automaticky pozastavena neplatičům. Automatizace většiny prací umožňuje výkon 15000 objednávek na člověka a měsíc

Výkonnost a zabezpečení dat

Data jsou uložena ve vysoce výkonné relační databází Sybase SQL Anywhere. Generování dávek probíhá jako transakce na serveru. Tak je možné například za 20 minut vystavit 10000 faktur. Ochrana proti neoprávněnému přístupu je řešena přístupovými právy uživatelů na úrovni databáze. Transakční zpracování a referenční integrita databáze zabezpečují správnost dat.

Otevřenost systému

Integrace s MS-Office, synchronizace s účetním systémem a otevřenost systému ke spolupráci s dalšími aplikacemi.

Výkonné vyhledávací nástroje

V každém okně je kromě polí pro rychlé hledání i Dotazovací režim, který lze použít pro složité dotazy, případně v něm zadávat vlastní výběry pomocí jazyka SQL.

Cizojazyčné verze

Přímo v programu je možno v překladové tabulce přeložit všechny přehledová a detailní okna a zprávy do dalšího jazyka, např. existuje rumunská verze. Vybrané formuláře jsou i anglickém a německém jazyce.

Marketingové a analytické nástroje

Péče o předplatitele – zasílání dárků, věrnostní slevy, kity. Řada statistik distribuce, obchodních případů, platební odezva, renewal rate, úspěšnost akcí, grafy a mapa předplatitelů. Firemní analýza pomocí rozborových kódů.

Uživatelské nástroje přizpůsobení

Součástí programu je návrhář sestav List&Label (100 druhů etiket, 25 čárových kódů, hromadná korespondence a návrhář formulářů).

Moderní technologie

Každý přehled obsahuje funkci pro přímý výstup do MS-Excel, výstupní sestavy lze ukládat do PDF a dalších formátů a odesílat mailem. Na vyžádání lze připravit exporty do uživatelských formulářů v MS-Excel nebo kontingenčních tabulek. Program umožňuje hromadnou korespondenci včetně elektronické pošty a hromadné zasílání SMS zpráv.

Možnost úprav na zakázku

Běžně děláme i rozsáhlé programové úpravy dle požadavků našich zákazníků.

Partnerská spolupráce

Prodejem spolupráce nekončí nýbrž začíná. Naši zákazníci jsou pro nás partneři, se kterými sdílíme jejich problémy často už druhou desítku let. Odměnou je nám pozitivní reklama a další zakázky od našich klientů.

Moduly

Číselníky

V Parametrech se nastavují údaje o firmě a texty dokladů, v Titulech se definuje mimo jiné periodicita titulu denní, týdenní, měsíční, čtrnáctidenní, čtvrtletní nebo občasná. Distribučními podmínkami v číselníku Typy předplatného lze nastavit, aby nezaplacená distribuce byla pozastavena až x dní od vystavení proforma faktury nebo začátku předplatného. V harmonogramu lze čísla vydání generovat. Sazebník obsahuje cenu a sazbu daně pro titul, typ předplatitele a typ předplatného.

Adresář předplatitelů

V adresáři jsou uloženy všechny adresy plátců, příjemců i případných zájemců, jejich kontaktní a další údaje. Každé adrese program přidělí unikátní pořadové číslo. V adrese je uložen i typ předplatitele (např. tuzemsko a zahraničí), který lze využít pro rozlišení sazby předplatného. Volitelně lze nastavit, zda se má vystavit daňový doklad a případně zadat jinou fakturační adresu. Poklepáním na záznamu lze zobrazit všechny obchodní případy, v nichž je abonent jako plátce nebo příjemce. Adresy lze duplikovat, slučovat, exportovat, tisknout etikety nebo hromadnou korespondenci. Pro vybrané záznamy lze zobrazit rychlou statistiku. Pomocí rozborového pole lze rozčlenit adresy na libovolný počet skupin a pak s nimi dále pracovat.

Obchodní případy (objednávky)

Pro každého předplatitele existuje pro každou periodu a pro každý časopis obchodní případ (dále OP), ve kterém je uložena informace o plátci, typu předplatného, způsobu platby (převodem, složenkou, hotově, zdarma), způsobu plnění (poštou, osobně), délce trvání předplatného, ceně a počtu kusů. Ke každému obchodnímu případu patří jeden nebo více příjemců. Každý příjemce má svoji adresu a počet kusů, lze zadat i dočasnou zasílací adresu. Cena se spočte automaticky, lze ale i zadat ručně nebo s procentní slevou. Automaticky se do OP zapisují informace o provedené i plánované distribuci, platbách a vystavených dokladech. Pro navazující OP (budoucí objednávku) lze zadat jiný typ předplatného a nového plátce. V individuálním plnění lze potlačit distribuci některých čísel nebo změnit počet kusů konkrétního čísla. Ke každému OP lze udělat libovolný počet přiobjednávek, které se pak v distribuci sloučí. Storno OP se může provést ihned nebo zařadit do stornoplánu.

Platby

Bankovní výpisy se importují ze souborů plateb z banky nebo se vkládají manuálně, stejně jako Hotovostní platby. Páruje se automaticky podle variabilního symbolu. Nespárované platby se zařadí do souboru nezařazených plateb a lze je párovat dodatečně po dohledání jejich obchodních případů. Přeplatky a nedoplatky jsou řešeny funkcí Přesuny plateb, která umožňuje peníze dodatečně převádět na jiný variabilní symbol.

Dávky

Generování dávek je základ celého systému. Dávky umožňují jednak hromadně zpracovávat velká množství obchodních případů, jednak minimalizovat chybovost lidského faktoru. Podle stavu OP se generují různé typy dávek:

 • proforma faktury (zálohy)
 • upomínky (libovolný počet úrovní)
 • distribuce jednoho čísla a doposílky
 • faktury (daňové doklady)
 • navazující obchodní případy (objednávky na další období)

Každou dávku lze zrušit a obchodní případy vrátit do původního stavu. Z dávek lze tisknout etikety, dopisy, faktury, upomínky, složenky a další formuláře nebo můžete dávku exportovat do souboru. Dávky lze též členit podle různých podmínek, například generovat dávku faktur jen pro plátce, kteří mají distribuci a potom vložit faktury do časopisů.

Tiskové výstupy

Program obsahuje celou řadu výstupů ve formě přehledů, statistik nebo grafů:

 • statistiky předplatitelů
 • statistiky distribuce, Renewal rate
 • statistiky obchodních případů
 • statistiky pohledávek a upomínek, platební odezva
 • přehledy plateb a daňových dokladů, bankovní výpisy
 • plnění tržeb z plateb nebo daňových dokladů
 • výstupy do účetnictví – hromadné faktury dle titulů, daňová soupiska, sumář

Technické informace

Vícevrstevná architektura

32 bitový objektově orientovaný program je vystavěn na bázi vícevrstevné architektury klient/server. Aplikace pracuje lokálně nebo síťově v grafickém prostředí Windows 9x/NT/2000/XP/Vista.

Vývojové a databázové prostředí

Jako vývojový nástroj byl použit objektově orientovaný jazyk PowerBuilder firmy Sybase. Program je navržen jako MDI aplikace (obdobně jako např. MS-Word). Pomocí příkazů v menu nebo ikon je možno otevřít několik úloh (oken) současně a poté se mezi nimi přepínat. Při práci se záznamy v aktivním okně se lze přepínat mezi řádkovým přehledem, detailem a dotazovacím režimem.

Data jsou uložena v relační databázi Sybase SQL Anywhere firmy Sybase. Jedná se o dostatečně robustní databázový server, který pro potřeby této aplikace vyhovuje z hlediska dostatečné rezervy v počtu současně pracujících uživatelů i z hlediska velikosti datové základny.


tvorba www stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS