Prodata - branžová řešení, software na zakázku, databázové systémy

Média IQ

Média IQ je systém evidence a fakturace tiskové inzerce určený pro vydavatelství a mediální zastoupení. Program obsáhne celý záběr činnosti spojené s prodejem tiskové inzerce - cenové kalkulace, objednávky klientů, špíglování inzerce a seznamy inzerátů pro potřeby redakce, fakturace inzerce ve formě zálohových i vydaných faktur, vyhodnocování dosažených objemů ve formě statistických a přehledových sestav a výkazů.

přednosti | moduly | technické informace

Přednosti

Naše know-how

Naše firma se věnuje mediální sféře již od roku 1993. První verze programu byla uvedena na trh v roce 2001 a od té doby jsou každý rok vydávány nové verze s další funkčností.

Efektivnost

Celá řada činností probíhá hromadně a automatizovaně, např. hromadné zakládání objednávek, automatický výpočet přirážek, slev, provizí a cen dle ceníku a smluvních podmínek, výpočet bonusů a storno poplatků, výpočet zaplněnosti strany a další.

Výkonnost a zabezpečení dat

Data jsou uložena ve vysoce výkonné relační databází MS-SQL server. Ochrana proti neoprávněnému přístupu je řešena přístupovými právy uživatelů na úrovni databáze. Transakční zpracování a referenční integrita databáze zabezpečují správnost dat.

Otevřenost systému

Integrace s MS-Office, synchronizace s účetním systémem a otevřenost systému ke spolupráci s dalšími aplikacemi.

Cizojazyčné formuláře

Vybrané formuláře jsou i anglickém a německém jazyce, objednávky a faktury lze vést v cizí měně.

Marketingové a analytické nástroje

Vlastní CRM modul. Řada statistik inzerce, fakturace a porovnání v čase. Modul Výkazy a plány s uživatelsky definovanými ukazateli. Marketingové údaje s automatizovaným dopočtem, firemní analýza dle inzerce a rozborových kódů.

Uživatelské nástroje přizpůsobení

Součástí programu je návrhář sestav List&Label (100 druhů etiket, 25 čárových kódů, hromadná korespondence a návrhář formulářů). Definované přehledy umožňují vytváření vlastních parametrizovaných přehledů pomocí jazyka SQL.

Moderní technologie

Každý přehled obsahuje funkci pro přímý výstup do MS-Excel, výstupní sestavy lze ukládat do PDF a dalších formátů a odesílat mailem. Na vyžádání lze připravit exporty do uživatelských formulářů v MS-Excel nebo kontingenčních tabulek. Program umožňuje přímé odesílání faxů (potvrzení objednávek, atd.).

Možnost úprav na zakázku

Běžně děláme i rozsáhlé programové úpravy dle požadavků našich zákazníků.

Partnerská spolupráce

Prodejem spolupráce nekončí, nýbrž začíná. Naši zákazníci jsou pro nás partneři, se kterými sdílíme jejich problémy často už druhou desítku let. Odměnou je nám pozitivní reklama a další zakázky od našich klientů.

Moduly

Firmy

Evidence mediálních agentur, přímých klientů, inzerentů, studií a ostatních firem. Evidence osob s vazbou na firmy. Okamžité přehledy objednávek, inzerátů a fakturace dané firmy. Rozborové pole pro pozdější analýzy. Záložka Marketing s dopočtem marketingových údajů a analýzou. Pro mediální agentury můžete zakládat smlouvy na klienty a rámcové smlouvy na jednotlivé tituly nebo inzerenty.

Tituly

Neomezený počet vlastních titulů a jejich mutací s možností zařazení do skupin. Pro každý titul lze vést více ceníků a technických karet s různým obdobím platnosti, program pak sám dle data objednávky vybere ten platný. Ceníky a karty na další období můžete vytvořit zkopírováním starých. Každý titul má také svůj harmonogram.

Ceníky

Pro každý titul se definují formáty, pozice, doplňky (rubriky) a barvy a ke každé této kombinaci tarifní cena. Dále je možno zadat přirážky a slevy, opakovací slevy, objemové slevy a storno poplatky.

Smluvní podmínky

Písemné i ústní smluvní podmínky klientů. Stanovení agenturní provize a bonusů, bonusových stránek, definice standardních platebních podmínek, rámcové smlouvy na jednotlivé inzerenty.

Kalkulace a rezervace

Kalkulace slouží pro rychlý výpočet předběžné ceny objednávky. Předběžné rezervace slouží k evidenci rezervované plochy, což můžou být kromě inzerce i redakční články. Rezervace obsahuje všechny údaje jako objednávka a je možné ji kdykoli na objednávku převést.

Objednávky

Evidence objednávek a inzerátů od klientů. Objednávka může být pro jeden i více titulů. Pro klienta můžete tisknout několik typů potvrzení objednávky. Pod objednávkou se dále evidují podklady, inzeráty, zálohy, faktury, služby a dofakturace (podklady pro vystavení vrubopisů, dobropisů a bonusů). Zaměření inzerce umožňuje analyzovat inzerovanou plochu a objem.

Inzeráty

Program v každém inzerátu automaticky vypočte všechny ceny dle ceníku nebo je možno zadat smluvní cenu. Dodatečně lze hromadně i ručně vkládat nebo změnit přirážky a slevy. Povinné údaje jsou číslo vydání, formát, zrcadlo/spad, barva a pozice. Řada dalších údajů je jen evidenčních – podklady, nosič, strana, umístění, charakter inzerce, indikace PR článků a další. Z inzerátu lze vygenerovat zálohu nebo fakturu.

Fakturace

Fakturu je možno vystavit přímo z inzerátu nebo hromadně v denní inzerci podle termínů otištění. Do jedné faktury je možno sloučit více otištění. Kromě inzerce můžete fakturovat i služby, což jsou různé položky neinzertního charakteru. Předem lze vystavit zálohové (proforma) faktury. K vystavené faktuře pak můžete generovat vrubopisy, dobropisy, bonusy a podíly akvizitora. Součástí fakturace je i transfer faktur do účetnictví.

Statistiky, přehledy, srovnávací sestavy

Celá řada statistik, přehledů a grafů. Obraty inzerce za období podle klientů, titulů, čísel vydání, produktů, měsíční přírůstky, plocha inzerátů, přehled reklamací, analýza slev dle jejich typů, fakturace dle klientů a titulů a další. Rychlé srovnání dle měsíců, kvartálů nebo roků.

Výkazy a plány

Vyhodnocení finančních i objemových výsledků inzerce. Výkazy jsou určeny pro časové porovnání inzerce, např. po týdnech, měsících nebo rocích. Plány slouží k porovnání skutečnosti s garantovanou a předpokládanou inzercí, za aktuální a minulé období. Lze dělat rozbory podle titulů, klientů, obchodníků a dalších podmínek. Výsledek lze ukládat do kontingenční tabulky spojené s grafem a s vypočtenými údaji dále pracovat.

CRM

Evidence kontaktů - jednání, úkolů a vyřizování dotazů klientů. U každého kontaktu lze sledovat kdy a s kým proběhlo jednání, o čem se jednalo, jaké požadavky se ke kontaktu vážou a dokdy mají být vyřešeny. Lze též evidovat dokumenty, které se ke kontaktu vztahují.

Technické informace

Vícevrstevná architektura

32 bitový objektově orientovaný program je vystavěn na bázi vícevrstevné architektury klient/server. Aplikace pracuje lokálně nebo síťově v grafickém prostředí Windows 9x/NT/2000/XP/Vista.

Vývojové a databázové prostředí

Jako vývojový nástroj byl použit objektově orientovaný jazyk PowerBuilder firmy Sybase. Program je navržen jako MDI aplikace (obdobně jako např. MS-Word). Pomocí příkazů v menu nebo ikon je možno otevřít několik úloh (oken) současně a poté se mezi nimi přepínat. Při práci se záznamy v aktivním okně se lze přepínat mezi řádkovým přehledem, detailem a dotazovacím režimem.

Data jsou uložena v relační databázi MS SQL server, případně MSDE. Jedná se o dostatečně robustní databázový server, který pro potřeby této aplikace vyhovuje z hlediska dostatečné rezervy v počtu současně pracujících uživatelů i z hlediska velikosti datové základny.


tvorba www stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS