Prodata - branžová řešení, software na zakázku, databázové systémy

Mediálka

Mediálka je obchodní a fakturační systém určený pro mediální agentury. Program svou funkčností obsáhne veškerou činnost spojenou s nákupem a prodejem inzerce všech mediatypů (tisk, televize, rozhlas, internet a venkovní reklama) – rozpočty a zakázky, objednávky na média, výstupy pro klienty, hlídání deadlinů dodání podkladů, přijatá fakturace od média, fakturace na klienta ve formě zálohových i vydaných faktur, vyhodnocování dosažených objemů ve formě statistických a přehledových sestav a výkazů.

přednosti | moduly | technické informace

Přednosti

Naše know-how

Naše firma se věnuje mediální sféře již od roku 1993. První verze programu v DOSu byla uvedena na trh v roce 1993 a v roce 1996 byla uvedena verze pro Windows.

Efektivnost

Celá řada činností probíhá hromadně a automatizovaně. Např. výpočet cen dle zadaných ceníků, automatický výpočet ceníkových a rámcových slev, dopočet agenturních provizí dle smluvních podmínek, výpočet bonusů a storno poplatků a další.

Výkonnost a zabezpečení dat

Data jsou uložena ve vysoce relační databází SYBASE SQL Anywhere server. Ochrana proti neoprávněnému přístupu je řešena přístupovými právy uživatelů na úrovni databáze. Transakční zpracování a referenční integrita databáze zabezpečují správnost dat.

Otevřenost systému

Integrace s MS-Office (především export dat do Excelu), synchronizace s účetním systémem a otevřenost systému ke spolupráci s dalšími aplikacemi.

Cizojazyčné formuláře

Vybrané formuláře jsou anglickém jazyce, objednávky a faktury lze vést v cizí měně.

Marketingové a analytické nástroje

Řada statistik inzerce, přijaté i vydané fakturace a porovnání v čase. Možnost exportu všech sestav i přehledů do Excelu a jejich následné zpracování pomocí kontingenčních tabulek.

Uživatelské nástroje přizpůsobení

Součástí programu je návrhář sestav List&Label (100 druhů etiket, 25 čárových kódů, hromadná korespondence a návrhář formulářů).

Moderní technologie

Každý přehled obsahuje funkci pro přímý výstup do MS-Excel, výstupní sestavy lze ukládat do PDF a dalších formátů a odesílat mailem. Na vyžádání lze připravit exporty do uživatelských formulářů v MS-Excel nebo kontingenčních tabulek. Program umožňuje přímé odesílání faxů (potvrzení objednávek, atd.).

Možnost úprav na zakázku

Běžně děláme i rozsáhlé programové úpravy dle požadavků našich zákazníků.

Partnerská spolupráce

Prodejem spolupráce nekončí nýbrž začíná. Naši zákazníci jsou pro nás partneři, se kterými sdílíme jejich problémy často už druhou desítku let. Odměnou je nám pozitivní reklama a další zakázky od našich klientů.

Moduly

Firmy

Evidence reklamních agentur, přímých klientů, inzerentů, studií a ostatních firem. Evidence fyzických osob s vazbou na firmy. Okamžité přehledy objednávek, inzerátů a fakturace dané firmy. Rozborové pole pro pozdější analýzy. Pro klienty můžete zakládat smlouvy a rámcové smlouvy na jednotlivá vydavatelství (tituly) nebo inzerenty.

Média

Neomezený počet médií všech mediatypů s možností zařazení do skupin. Pro každé médium lze vést více ceníků a technických karet s různým obdobím platnosti, program pak sám dle data realizace vybere ten platný. Ceníky a karty na další období můžete vytvořit zkopírováním starých a jejich následnou úpravou. Každý tiskový titul může také svůj harmonogram.

Ceníky tiskových médií

Pro každý titul se definují formáty, pozice, doplňky (rubriky) a barvy a ke každé této kombinaci tarifní cena. Dále je možno zadat přirážky a slevy, opakovací slevy, objemové slevy a storno poplatky. Technická karta obsahuje podmínky pro dodání podkladů.

Smluvní podmínky

Písemné i ústní smluvní podmínky dodavatelů i klientů. Stanovení agenturní provize a bonusů, bonusových stránek, definice standardních platebních podmínek, rámcové smlouvy na jednotlivé inzerenty.

Rozpočty

Rozpočty slouží pro výpočet předběžné ceny kalkulace pro klienta. Rezervace slouží k rezervování reklamního prostoru všech mediatypů. Rezervace obsahuje všechny údaje jako objednávka a je možné ji kdykoli na objednávku převést.

Zakázky

Zakázkou je potvrzený rozpočet, který je již ze strany klienta objednán a realizuje se nákup médií. Zakázka může vzniknout jejím vložením, převedením z rozpočtu nebo kopírováním a následnou úpravou jiné zakázky. Zakázka obsahuje veškeré nutné výstupy pro klienta: potvrzení zakázky, technická karta, rozpis dodání podkladů.

Objednávky

Pod objednávkou se dále evidují podklady, inzerce konkrétního média. Každá objednávka patří do jedné ze zakázek. Obsahuje definici agenturní provize.

Inzerce

Jedná se o evidenci konkrétního nákupu inzertního prostoru se všemi potřebnými údaji dle jednotlivých médiatypů. Program dle zadaných ceníků dopočítává cenu nebo je možné cenu zadat ručně. Hromadně i jednotlivě lze vkládat nebo změnit přirážky a slevy. Řada dalších údajů je evidenčních a slouží pro podchycení podkladů a jejich dodání. Z inzerce se generují zálohy nebo faktury.

Přijatá faktura

Fakturu je možno vystavit přímo z inzerce nebo hromadně na úrovni objednávky nebo celé zakázky. Do jedné faktury je možno sloučit více inzercí nebo naopak jednu inzerci rozdělit na více fakturovaných období. Kromě inzerce můžete fakturovat i služby, což jsou různé položky neinzertního charakteru. Existuje i evidence zálohových (proforma) faktur. K faktuře pak můžete generovat vrubopisy, dobropisy a bonusy.

Vydaná faktura

Fakturu je možno vystavit na úrovni celé zakázky. Do jedné faktury je možno sloučit více přijatých faktur nebo naopak jednu přijatou fakturu rozdělit na více fakturovaných období. Kromě inzerce můžete fakturovat i služby, což jsou různé položky neinzertního charakteru. Předem lze vystavit zálohové (proforma) faktury. K vystavené faktuře pak můžete generovat vrubopisy, dobropisy a rabaty klientů.

Statistiky, přehledy, srovnávací sestavy

Celá řada statistik, přehledů a grafů. Obraty nákupu a prodeje inzertního prostoru za období podle klientů, médií, zastoupení, produktů, přehled reklamací, analýza slev dle jejich typů a další. Rychlé srovnání dle měsíců, kvartálů nebo roků.

Transfery faktur

Pro vydané i přijaté faktury se většinou realizuje transfer faktur do statutárního účetnictví konkrétního uživatele včetně promítnutí změn provedených v účetnictví zpět do obchodního systému (proplacenost faktur).

Technické informace

Vícevrstevná architektura

32 bitový objektově orientovaný program je vystavěn na bázi vícevrstevné architektury klient/server. Aplikace pracuje lokálně nebo síťově v grafickém prostředí Windows 9x/NT/2000/XP/Vista.

Vývojové a databázové prostředí

Jako vývojový nástroj byl použit objektově orientovaný jazyk PowerBuilder firmy Sybase. Program je navržen jako MDI aplikace (obdobně jako např. MS-Word). Pomocí příkazů v menu nebo ikon je možno otevřít několik úloh (oken) současně a poté se mezi nimi přepínat. Při práci se záznamy v aktivním okně se lze přepínat mezi řádkovým přehledem, detailem a dotazovacím režimem.

Data jsou uložena v relační databázi SQL Anywhere server od firmy SYBASE. Jedná se o dostatečně robustní databázový server, který pro potřeby této aplikace vyhovuje z hlediska dostatečné rezervy v počtu současně pracujících uživatelů i z hlediska velikosti datové základny.


tvorba www stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS