Prodata - branžová řešení, software na zakázku, databázové systémy

WinZis

WinZis je systém evidence a vyúčtování cytologických, histologických a patologických vyšetření, určený pro bioptické a cytologické laboratoře. Program pokrývá všechny činnosti laboratoře – pořízení žádanek, zapsání výsledků včetně obrazové dokumentace, kontrola vyšetření, tisk průvodek, zasílání výsledků klinikům v elektronické podobě, fakturace a vyúčtování pro pojišťovny.

přednosti | moduly | technické informace

Přednosti

Naše know-how

První verze programu, tehdy ještě pod systémem MS-DOS, byla uvedena na trh v roce 1993 pod názvem Zis. Od té doby je program soustavně upravován a vylepšován na základě požadavků našich zákazníků.

Efektivnost

Pro týmovou práci v plně elektronickém prostředí se vžil název bezpapírová kancelář. Průvodka může být pořízena sekretářkou, vyšetření zapsáno laborantem a předáno k ověření lékaři – vše on-line na jedné obrazovce.

Snadné a rychlé vyhledávání

Vyhledávat lze pomocí výběrových polí, kombinace diagnóz, výkonů a klíčových slov nebo libovolného textu z nálezu. Velké možnosti poskytuje i Dotazovací režim. Lze zadat interval, výčet hodnot nebo část textu bez ohledu na malá a velká písmena. Ke každému RČ se automaticky zobrazí všechna jeho předešlá (i archivovaná) vyšetření. Relační databáze a SQL dotazovací jazyk umožňují velmi rychle prohledat a zpracovat statisíce vyšetření, aniž by to uživatel poznal na rychlosti.

Automatizace práce

Psaní standardních, opakujících se nálezů, výrazně urychlíte vkládáním předdefinovaných textů a frází pomocí horkých kláves nebo výběru ze seznamu. Další možností je zápis některých specializovaných typů vyšetření výběrem a doplňováním v uživatelských pořizovacích šablonách. Řada dalších údajů se doplní automaticky v závislosti na typu vyšetření a parametrech (číslo vyšetření, diagnóza, výkony, datum).

Výkonnost a zabezpečení dat

Data jsou uložena ve vysoce výkonné relační databází Sybase SQL Anywhere. Ochrana proti neoprávněnému přístupu je řešena přístupovými právy uživatelů na úrovni databáze. Transakční zpracování a referenční integrita databáze zabezpečují správnost dat.

Otevřenost systému

Integrace s MS-Office a otevřenost systému ke spolupráci s dalšími aplikacemi (např. při zobrazení nafocených preparátů).

Kontrola chyb

Při vkládání a vyúčtování se provádí celá řada kontrol na RČ, číselníky VZP (výkony, diagnózy, odbornosti), stav vyúčtování i vlastní seznamy (personál, odesílající zařízení, pojišťovny). Ke kontrole textu nálezů lze použít doplňkový modul Slovník, který automaticky kontroluje zapsaný text vůči známým frázím a slovům (odhalí překlepy a přesmyčky). Zároveň jsou neustále monitorovány všechny prováděné akce – kdo, kdy a co dělal. Kontrola je prováděna jednak na úrovni programu (založil, zapsal nález, změnil ...), jednak na úrovní databáze (transakční log).

Moderní technologie

Každý přehled obsahuje funkci pro přímý výstup do MS-Excel, výstupní sestavy lze ukládat do dalších běžně používaných formátů. Výsledky vyšetření lze odesílat mailem nebo ukládat na disk ve formátu rozhraní MZ ČR nebo PSR (interní formát uložení dat, který lze prohlížet zdarma dodávaným prohlížečem ZisView). Součástí programu je i návrhář sestav List&Label (100 druhů etiket, 25 čárových kódů, hromadná korespondence a návrhář formulářů).

Multimédia

Ke každému vyšetření můžete uložit naskenované obrázky a digitální fotografie, prohlížet je na obrazovce nebo vytisknout.

Možnost úprav na zakázku

Běžně děláme i rozsáhlé programové úpravy dle požadavků našich zákazníků.

Partnerská spolupráce

Prodejem spolupráce nekončí nýbrž začíná. Naši zákazníci jsou pro nás partneři, se kterými sdílíme jejich problémy často už druhou desítku let. Odměnou je nám pozitivní reklama a další zakázky od našich klientů.

Moduly

Číselníky

V Parametrech se nastavují údaje o firmě a standardní nastavení. V číselníku Odesílajících zařízení se evidují kliniky. Personál obsahuje seznam lékařů a laborantek. Kromě základních typů (cytologie, histologie, pitva) lze v Typech vyšetření definovat vlastní členění. Celostátní číselníky výkonů, diagnóz, odborností a léků lze importovat. V seznamu pojišťoven se definují parametry pro účtování. Pro rychlé vkládání výkonů a textů slouží číselníky Zkratky a Texty.

Kartotéka vyšetření

WinZis je na rozdíl od jiných zdravotních programů unikátní v tom, že neobsahuje klasickou kartu pacienta, ale evidenci vyšetření, což je specifické pro práci bioptické laboratoře. To umožňuje laborantce pořizovat hlavičky vyšetření a cytologie v režimu hromadného vkládání. V další fázi zapíše laborantka nebo lékař výsledky. Pro vyšetření typu Pitva je přitom k dispozici řada dalších údajů, včetně formuláře pitevního protokolu. Texty lze do nálezu vkládat pomocí zkratky nebo pomocí formulářů. Standardní výkony se doplní automaticky, případně je lze hromadně vkládat pomocí zkratky. Při každé změně provádí program řadu kontrol správnosti (RČ, výkony ..) a výsledek jednak indikuje stavem (Bez chyby, Připomínka, Zásadní chyba), jednak je zobrazí na záložce Protokol. Vyšetření ve stavu Ke kontrole pak lékař přímo v programu zkontroluje a potvrdí. Zkontrolovaná vyšetření se hromadně vytisknou resp. elektronicky odešlou klinikům.

Vyúčtování pro pojišťovny

Vyúčtování se provádí za zadané období pomocí dávek. Dávky lze vytvářet buď pro všechny pojišťovny hromadně nebo jednotlivě. V případě vedení více zařízení lze účtovat podle IČZ. Do dávky jsou zařazeny jen doklady ve stavu K vyúčtování, takže lze jedno období zahrnout do více dávek a nedojde přitom k duplicitě. Lze také dělat tzv. Doúčtování pro dodatečně doplněné výkony. Před vytvořením dávky se doklady znovu zkontrolují a závažné chyby jsou ze zpracování vyloučeny. Vytvořené dávky se evidují a lze s nimi dále pracovat. Vyšetření zahrnutá v dávce se označí jako Vyúčtovaná. Pokud dávku smažete, vyšetření se vrátí do stavu K vyúčtování a vytvoření dávky lze opakovat. Dávky lze buď uložit na disketu nebo na disk, tato vyšetření pak přejdou do stavu Posláno. Proplacené dávky lze označit jako Zaplaceno. Vrácená vyšetření lze vyúčtovat Opravnou dávkou.

Vyúčtování lze dělat i pro samoplátce, smluvní pojištěnce a pojištěnce ze států EU.

Fakturace

Faktury se jednak vytváří automaticky při odesílání dávky, jednak je možné ručně vystavit faktury na samoplátce (na jednoho lékaře nebo celé zařízení). Faktura prochází několika stavy (Pořízená, Vystavená, Zaplacená, Stornovaná) a dle jejich typu se tisknou na odpovídající formulář včetně případných příloh.

Tiskové výstupy

Program obsahuje celou řadu přehledů a statistik s možností zadat různé omezující podmínky. Dále jsou k dispozici Srovnávací sestavy s volbou 3 kalendářní roky, 12 měsíců nebo 12 kvartálů. Specielní sestavy slouží pro srovnání údajů za jednotlivá období (počty vyšetření, účtované částky.atd).

Evidence chybných průvodek

Mimo jiné se eviduje datum doručení, IČZ klinika, popis chyby, způsob řešení a indikace stavu chybné průvodky.

Slovník

Slovník je doplňkový modul programu WinZis. Je určen ke kontrole textu obsaženého v klinickém a vlastním nálezu. Modul pracuje na principu kontroly textu nálezu oproti seznamu již známých slov a výrazů. Nejedná se tedy o žádnou kontrolu pravopisu, tak jak je známa z textových editorů. Hlavním cílem je odhalit různé přesmyčky a překlepy, které se do psaného textu vloudí a poměrně těžko se odhalují. Slovník je vytvářen automatizovaně na základě textů v již existujících vyšetřeních. Tento seznam je třeba jednou zkontrolovat a vyřadit z něj natažené přesmyčky a překlepy. Poté je jej možno použít ke kontrole dalších vyšetření.

Technické informace

Vícevrstevná architektura

32 bitový objektově orientovaný program je vystavěn na bázi vícevrstevné architektury klient/server. Aplikace pracuje lokálně nebo síťově v grafickém prostředí Windows 9x/NT/2000/XP/Vista.

Vývojové a databázové prostředí

Jako vývojový nástroj byl použit objektově orientovaný jazyk PowerBuilder firmy Sybase. Program je navržen jako MDI aplikace (obdobně jako např. MS-Word). Pomocí příkazů v menu nebo ikon je možno otevřít několik úloh (oken) současně a poté se mezi nimi přepínat. Při práci se záznamy v aktivním okně se lze přepínat mezi řádkovým přehledem, detailem a dotazovacím režimem.

Data jsou uložena v relační databázi Sybase SQL Anywhere firmy Sybase. Jedná se o dostatečně robustní databázový server, který pro potřeby této aplikace vyhovuje z hlediska dostatečné rezervy v počtu současně pracujících uživatelů i z hlediska velikosti datové základny.


tvorba www stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS